Kabalističtí autoři

 

Připojte se k nám a zkoumejte autentickou kabalu prostřednictvím spisů Baal HaSulama, Rabaše a Rašbiho. Tito vybraní kabalističtí autoři minulosti pro nás uchovali skutečný vědecký přístup ke zkoumání původu člověka, jeho smyslu života, a metodu dosažení vnímání reality nad rámec pěti tělesných smyslů. Zejména Baal HaSulamovy spisy se obracejí k naší současné generaci jazykem nejlépe popisujícím cestu, která nám umožní se ponořit a studovat účel existence.

Baal HaSulamRabi Jehuda Leib HaLevi Ašlag (1884-1954) je znám jako Baal HaSulam (Vlastník žebříku) pro svůj Sulam (žebřík), komentář ke knize Zohar. Baal HaSulam zasvětil svůj život interpretacím a inovacím moudrosti kabaly, kterou rozšiřoval v Izraeli a po světě. Vyvinul unikátní metodu studia kabaly, díky níž se každý může ponořit do hlubin reality a odhalit její kořeny a účel existence. 
Baruch Shalom HaLevi AshlagRabi Baruch Šalom HaLevi Ašlag (Rabaš) byl syn a následovník největšího kabalisty generace Baal HaSulama. Byl plodným spisovatelem, který přepsal materiály po svém otci do formy, které by svět porozuměl. Skutečnost, že jsme schopni postupovat pomocí metody Baal HaSulama, je možná pouze díky Rabašovi. Kromě toho Rabaš podnikl revoluční krok v otevření studia kabaly komukoli, kdo o to projevil zájem, navzdory chasidské komunitě, ve které žil. Michael Laitman byl posledních 12 let Rabašova života jeho žákem a osobním asistentem. Dr. Laitman je pokračovatelem v linii učitelů autentické kabaly, která byla přinesena do našeho věku Baal HaSulamem a jeho synem Rabašem.
Rabbi Shimon Bar-YochaiRabbi Shimon Bar-Yochai Rabi Šimon Bar-Jochaj (Rašbi), autor knihy Zohar (Kniha záře), byl velký mudrc 2. století našeho letopočtu. Rašbiho jméno je spojeno s mnoha legendami a je opakovaně zmiňováno v Talmudu i Midraši,svatých hebrejských textech jeho doby. Byl studentem největšího kabalisty svého času - Rabiho Akivy- který byl brutálně popraven Římany. Rašbi se schovával v jeskyni společně se svým synem po 13 let, dokud nebylo bezpečné vyjít z úkrytu. Poté shromáždil 9 studentů, kteří mu pomohli napsat knihu Zohar. Baal HaSulam popsal Rašbiho a jeho studenty jako jediné bytosti, které dosáhly dokonalosti - 125 duchovních stupňů, které završují nápravu duše.
Michael LaitmanDr. Michael Laitman Dr. Michael Laitman (nar. 1946)  je zakladatelem a předsedou Vzdělávacího & výzkumného institutu kabaly Bnej Baruch, který se věnuje výuce a sdílení moudrosti kabaly. Je profesorem ontologie a držitelem PhD filosofie a kabaly, stejně tak jako titulu MSc v bio-kybernetice. Po celoživotním hledání místa, kde by mohl studovat komplexní systémy reality, Dr. Laitman nakonec našel svého učitele - kabalistu Rabiho Barucha Šaloma Ašlaga (Rabaše), prvorozeného syna a nástupce velkého kabalisty Baal HaSulama (viz výše). Následujících dvanáct let (1979-1991) se od Rabaše nevzdálil až do jeho smrti.
Dr. Laitman byl Rabašovým osobním asistentem, sekretářem a hlavním žákem. Za Rabašovy podpory Dr. Laitman v r. 1983 napsal a vydal své první tři knihy. Po odchodu Rabaše Dr. Laitman začal rozvíjet vědomosti, kterých nabyl, a dal je otevřeně k dispozici, jak ho Rabaš instruoval. V r. 1991 založil Bnej Baruch, skupinu studentů kabaly, která realizuje odkaz Baal HaSulama a Rabaše každodenní činností. V dnešní době se Bnej Baruch rozrostl v obsáhlou mezinárodní organizaci s tisíci studenty po světě, kteří  zkoumají, studují a šíří moudrost kabaly.

Register

Donate